การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการทางเภสัชกรรม ศิริราช ประจำปี 2562 \"Siriraj Pharmacy Conference 2019” (SiPC 2019)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางเภสัชกรรม ศิริราช ประจำปี 2562 \"Siriraj Pharmacy Conference 2019” (SiPC 2019)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-028-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมตรีเพชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15
วันที่จัดการประชุม 19 -21 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย สำหรับเภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน บุคลากรภายนอกคณะ จำนวน 130 คน บุ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการบริการทางการแพทย์ โดยฝ่ายเภสัชกรรมมีพันธกิจในการให้บริการด้านเภสัชกรรมด้วยมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล ดังนั้นเภสัชกรที่ทำหน้าที่ในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ดูแลในการใช้ยาของผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ จึงจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้เกิดการใช้ยาของผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย
ดังนั้น ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช จึงได้จัดการประชุมวิชาการทางเภสัชกรรมขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้แก่เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาบรรยายในหัวข้อต่างๆ ตามปัญหาที่พบได้บ่อยในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความเข้าใจและได้ประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ทันสมัย และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม และเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ประเภทการอบรม อัตราค่าลงทะเบียน (บาท) 1.เข้าร่วมเฉพาะการฟังบรรยาย 3,000 2.เข้าร่วมการฟังบรรยายและร่วมกิจกรรม workshops หรือ ศึกษาดูงาน 3,500