การประชุมวิชาการ
โรคและภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่พบบ่อยในเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ชื่อการประชุม โรคและภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่พบบ่อยในเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-014-05-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4
วันที่จัดการประชุม 05 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาวะฉุกเฉินที่พบได้บ่อยในห้องฉุกเฉินและการรักษาเบื้องต้น

• บาดแผลจากอุบัติเหตุ ( Traumatic wounds )

• หายใจลำบาก ( Breathlessness )

• ปวดท้อง ( Abdominal pain )

• บาดเจ็บที่ศีรษะ ( Head injury )

• เจ็บหน้าอก ( Chest pain )
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินที่พบได้บ่อย
2. เพื่อให้มีแนวทางการรักษาเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปใช้สำรวจดูแลตนเองในเบื้องตนและหากเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นควรพบแพทย์ทันที
คำสำคัญ
ภาวะฉุกเฉิน การรักษาเบื้องต้น