การประชุมวิชาการ
แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์
ชื่อการประชุม แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-002-06-2562
สถานที่จัดการประชุม บวรรัตนประสิทธิ์ ตึกอธิการ ม.พะเยา
วันที่จัดการประชุม 06 -07 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ ประมาณ 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กัญชา (Marijuana) หรือ มาริฮัวนา (Marijuana) เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า มาจากพืชต้นตระกูล Cannabis มี 3 สายพันธุ์ (species) คือ indica พบใน ทวีปเอเชีย sativa พบในทวีปอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ ruderalis พบในประเทศรัสเซีย โดยกัญชาใช้เป็นยารักษาโรคมาเป็นระยะเวลามากกว่า 5000 ปี แล้ว และจากการศึกษาวิจัยกัญชา พบว่า กัญชามีฤทธิ์ระงับปวด ระงับอาการชัก บรรเทาอาการพาร์คินสัน และมีการใช้เพื่อรักษามะเร็ง ในประเทศไทยการใช้พืชกัญชาเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนไทย เป็นทั้งอาหารและยา ในการบำบัดโรคและดูแลรักษาคนเจ็บไข้ด้วยภูมิปัญญาไทยและการแพทย์แผนไทย ซึ่งฝังรากลึกลงในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การใช้แรงงาน กัญชาเป็นพืชที่วงการสุขภาพยังให้ความสนใจในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์เพื่อการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งต่างประเทศมีการจดสิทธิบัตรที่จะพัฒนาพืชกระท่อมและกัญชาเป็นยารักษาโรค แต่ในประเทศไทยกัญชาถูกจัดเป็นพืชเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 คือ ถ้ามีการเสพ ผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง จำหน่าย และครอบครองเพื่อจำหน่าย จะมีความผิดทั้งจำคุกและปรับ ทำให้เป็นอุปสรรคสำหรับการนำไปใช้ในทางการแพทย์ ดังนั้นจึงมีการเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษของกัญชา และเพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชามาศึกษาวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนำไปใช้ในการรักษาภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มีการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยคลินิก และการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงเป็นภารกิจที่จะต้องร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ และหลาย ๆ องค์กรทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ และนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ของกัญชา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้มีการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ประกอบด้วย นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เป็นต้น และผู้สนใจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคของการใช้ประโยชน์จากกัญชา
ในประเทศไทย
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และความก้าวหน้าของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กัญชา และประโยชน์ที่ใช้ในทางการแพทย์
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา กับนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ โดยแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และสามารถดำเนินงานวิจัยร่วมกันในอนาคตได้
คำสำคัญ
กัญชา มาริฮัวนา วิจัยและพัฒนา การแพทย์