การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การให้คำแนะนำและดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และ โรคเบาหวาน)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การให้คำแนะนำและดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และ โรคเบาหวาน)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-014-04-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารภคินท์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 30 เมษายน 2562
ผู้จัดการประชุม บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 100 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดความพิการและตายก่อนวัยอันควร การเกิดโรคมีสาเหตุจากหลายปัจจัยเสี่ยงที่มาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย และนำไปสู่การเจ็บป่วยแทรกซ้อนที่สำคัญ อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามมา
เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยา ถือเป็นด่านแรกที่มักพบกลุ่มลูกค้าเข้ามาขอคำแนะนำเรื่องสุขภาพ อีกทั้งยังถือเป็นจุดคัดกรองเบื้องต้น ที่สามารถแนะนำให้ผู้มารับบริการ เล็งเห็นถึงความสำคัญและอันตรายต่อกลุ่มโรคดังกล่าว เภสัชกรจึงต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอในองค์ความรู้เรื่องโรค ยา และแนวทางการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถนำมาประกอบการให้บริการด้านยา ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชน และยกระดับการดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการ ทางบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด จึงดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “การให้คำแนะนำและดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”(โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และ โรคเบาหวาน) โดยคาดหวังว่า โครงการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เภสัชกรทุกท่านที่ปฏิบัติงาน ที่จะนำความรู้จากโครงการในครั้งนี้มาประกอบการดูแลสุขภาพของผู้มารับบริการ ควบคู่ไปกับการให้บริการด้านยาที่เหมาะสมในชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้าประชุมทุกท่านได้รับความรู้ในการให้คำแนะนำและดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และ โรคเบาหวานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถประเมินหรือ คัดกรองภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเบื้องต้น ตลอดสามารถนำแนวทางเวชปฏิบัติไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจรและเพิ่มประสิทธิผลในการรักษาควบคู่ไปกับการใช้ยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ เภสัชกรหญิง อุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์ ผู้จัดการการฝึกอบรมเภสัชกร โทร. +66 (0)2796 5999 ต่อ 5902 E-mail: usaporn.srisuwatcharee@bootsrt.com