การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรม Palliative care for pharmacists
ชื่อการประชุม การฝึกอบรม Palliative care for pharmacists
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-011-02-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 27 -15 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน โดยเฉพาะผู้อยู่ในทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 35 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเป็นการทำงานแบบสหสาขา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างรอบด้าน เภสัชกรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ เนื่องจากองค์ประกอบที่สำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายคือการจัดการอาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาแก่ทีมสหสาขารวมถึงแก่ผู้ป่วยและครอบครัว นอกจากนี้เภสัชกรยังมีหน้าที่ในการจัดหายาที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย การจัดระบบการกระจายยาและการเข้าถึงยา โดยเฉพาะยาที่มีความสำคัญคือ opioids เนื่องจากการขับเคลื่อนด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในประเทศไทยยังล่าช้า หลักสูตรการศึกษาของวิชาชีพด้านสาธารณสุขยังมีการเรียนการสอนในหลักสูตรน้อยมาก ทำให้บุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกรยังมีความรู้ด้านนี้น้อย จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ทุกวิชาชีพอย่างเร่งด่วน ศูนย์การุณรักษ์ได้จัดการอบรมเภสัชกรด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแรงของทีมสหสาขา
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแก่เภสัชกรที่ทำงานในโรงพยาบาลให้มีองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง
คำสำคัญ
การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย, Palliative care
วิธีสมัครการประชุม
Online