การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ปี 2562
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ปี 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-007-02-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 17 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน ๑๒๐ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อกลางในการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพร้านขายยาในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในปัจจุบันร้านขายยาในจังหวัดพิษณุโลกทั้งที่มีผู้ประกอบการเป็นเภสัชกร และไม่เป็นเภสัชกรมีจำนวนทั้งสิ้นร้าน โดยมากกว่าสองร้อยแห่ง ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า ๑๖ ปี
อนึ่งในปี ๒๕๖๐ ชมรมร้านขายยาพิษณุโลก ได้ตอบสนองนโยบายของสภาเภสัชกรรมในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ได้ริเริ่มจัดการประชุมวิชาการเพื่อการสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูลเภสัชกรที่ทำงานในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีคณะทำงานของชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลกเป็นทีมประสานงาน และได้จัดการประชุมเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และได้จัดทำต่อเนื่องระหว่างปี ๒๕๖๑อีก ๒ ครั้งในเดือนมีนาคม และพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยได้รับความสนใจจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิเช่นเภสัชกรชุมชน เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรที่ปฏิบิติงานในส่วนงานอื่นๆ เภสัชกรรสูงอายุ รวมถึงเภสัชกรผู้เสนอขายยาจากบริษัทซึ่งเป็นกลุ่มเภสัชกรที่มีโอกาสน้อยในการเข้าร่วมปะชุมวิชาการแต่ละครั้งเป็นจำนวนมากกว่า ๑๐๐ คน นับว่าเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ว่า ต้องการเพิ่มช่องทางการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนืองให้แก่เภสัชกรที่ไม่สะดวก หรือไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่ภาครัฐจัดให้
ในปี ๒๕๖๒ นี้ชมรมฯ จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการเพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรอีกครั้งนับเป็นครั้งที่ ๔ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้ โดยการประชุมวิชาการปี ๒๕๖๒ นี้ ได้กำหนดหัวข้อการอบรมจำนวน ๔ เรื่อง อันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยาและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันซึ่งประชาชนมักสอบถามจากเภสัชกร โดยได้ดำเนินการจัดการอบรมไปในคราวเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชมรมฯ ใน วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ และผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสชมนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆของบริษัทยา และร่วมงานเลี้ยงอันเป็นการพบปะในวงกว้างนำสู่การสร้างเครือข่ายเภสัชกรที่เข้มแข็ง
พื่อประโยชน์อันสูงสุดของการจัดประชุมวิชาการ ผู้จัดจึงส่งรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรมทั้ง ๔เรื่อง ให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ พิจารณารับรองโครงการประชุมวิชาการเพื่อการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ในครั้งนี้ ดังมีรายละเอียดของหัวข้อการอบรมทางวิชาการดังที่แสดงในเอกสารประกอบการตรวจสอบเพื่อการขอรับรองและกำหนดหน่วยกิต

วัตถุประสงค์
๑. ทบทวน สร้างเสริมความรู้และทักษะ ของเภสัชกรให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติวิชาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความเจ็บป่วย และสภาวะสุขภาพที่พบบ่อย
๒. อำนวยความสะดวก เพิ่มช่องทางการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนืองให้แก่เภสัชกรที่ไม่สะดวก ไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่ภาครัฐจัดให้
คำสำคัญ
ยาคุมกำเนิด,COX-2 NSAIDs
วิธีสมัครการประชุม
กรุณาติดต่อ ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก