การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม เรื่อง “การอบรมผู้ตรวจติดตามระบบบริหารตามมาตรฐาน ISO 19011:2018”
ชื่อการประชุม โครงการอบรม เรื่อง “การอบรมผู้ตรวจติดตามระบบบริหารตามมาตรฐาน ISO 19011:2018”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-006-03-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 07 -08 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือตรวจวิเคราะห์ที่ใช้มาตรฐานสากล หร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันแต่ละองค์กรล้วนแล้วแต่มีการกำหนดใช้มาตรฐานเพื่อแสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานในแต่ละด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องปฏิบัติการทดสอบด้านตรวจวิเคราะห์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอาหาร ที่มีการกำหนดใช้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นข้อกำหนดทั่วไปด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบส่วนมาตรฐาน ISO 15189 เป็นข้อกำหนดด้านคุณภาพและความสามารถของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการที่นำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้ย่อมมีการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจติดตามระบบบริหารภายในซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบว่ามีการนำมาตรฐานของห้องปฏิบัติการไปใช้ครบถ้วน และสามารถชี้ให้เห็นจุดอ่อนหรือประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่อง เพื่อให้มีปฏิบัติการแก้ไข และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป
เพื่อให้กิจกรรมของการตรวจสอบหรือการตรวจประเมินค้นพบเหตุการณ์ตามความเป็นจริงและสามารถแสดงจุดบกพร่องของห้องปฏิบัติการได้อย่างตรงประเด็นคณะผู้ตรวจติดตามจำเป็นต้องมีความรู้ในมาตรฐานของการเป็นผู้ตรวจติดตามหรือผู้ตรวจประเมินอย่างแท้จริงโดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการตรวจติดตาม การวางแผน การจัดการเรื่องที่ตรวจและมีเทคนิคการสุ่มตรวจสอบ รวมถึงสามารถใช้ทักษะ และประสบการณ์เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของการตรวจติดตามในแต่ละครั้ง
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสำคัญของผู้มีหน้าที่ตรวจติดตามระบบบริหารประกอบทั้งมีการออกมาตรฐานฉบับทันสมัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการจัดกิจกรรม“การอบรมผู้ตรวจติดตามระบบบริหารตามมาตรฐาน ISO 19011: 2018” ขึ้น โดยอ้างอิงเนื้อหาจากมาตรฐาน ISO 19011: 2018 ร่วมกับการฝึกทักษะการตรวจประเมินผ่านกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ผู้ตรวจประเมินพึงมี และนำไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการตรวจติดตามระบบบริหารของห้องปฏิบัติการต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการตรวจประเมิน ตามมาตรฐานฉบับทันสมัย ISO19011: 2018 สามารถนำไปใช้และพัฒนาองค์กร รวมถึงก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรของตนเองได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท หากมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดสอบถามได้ที่ คุณจิดาภา สุนทรัช หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-8454 หรือ E-mail: CE@pharm.chula.ac.th