การประชุมวิชาการ
โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 สำหรับสหสาขาวิชาชีพ”
ชื่อการประชุม โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 สำหรับสหสาขาวิชาชีพ”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-012-04-2562
สถานที่จัดการประชุม เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
วันที่จัดการประชุม 01 -05 เมษายน 2562
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานหรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เบาหวานชนิดที่ 1 มักพบในเด็กและวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่และรักษาเป็นพิเศษ เนื่องจากเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การดำเนินชีวิตมีระยะเวลาที่ยาวไกล รวมทั้งโรคเบาหวานที่เป็นอยู่มีลักษณะบางอย่างต่างไปจากโรคเบาหวานในผู้ใหญ่และมีการรักษาที่จำเพาะเจาะจง คือ การฉีดยาอินซูลินทุกวัน แต่หลักสำคัญในการดูแลรักษาก็ คือการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสม การออกกำลังกาย การใช้ยาควบคู่กับการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและดูแลตนเอง
การดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 เป็นหน้าที่โดยตรงของทีมสุขภาพ ต้องเน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic) เป็นหลัก ดังนั้น เพื่อให้ทีมสุขภาพมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น ศูนย์เบาหวานศิริราช จึงกำหนดให้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1สำหรับสหสาขาวิชาชีพ” แก่ทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดูแลและให้ความรู้ รวมทั้งฝึกทักษะให้แก่ผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว เพื่อผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และมีทัศนคติที่ดี ในการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1
2. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ มีประสบการณ์ในการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ในสถานการณ์จริง
3. เพื่อสร้างเครือข่ายทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลเบาหวานชนิดที่ 1
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน บุคลากรภาครัฐบาล 1 คน 7,500 บาท บุคลากรภาคเอกชน 1 คน 13,500 บาท บุคลากรภาคเอกชน 2 คน 24,000 บาท