การประชุมวิชาการ
SMART Pharmacy Management ตอน รู้จุดอ่อน สร้างจุดแข็ง พัฒนาทักษะการขาย
ชื่อการประชุม SMART Pharmacy Management ตอน รู้จุดอ่อน สร้างจุดแข็ง พัฒนาทักษะการขาย
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-001-01-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมฯ สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 27 มกราคม 2562
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันตลาดยานับว่าเป็นตลาดที่มีมูลค่าแลการแข่งขันสูง ไม่ว่าจะเป็นเชิงโรงงานผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย รวมถึงธุรกิจค้าปลีกอย่างร้านขายยา ก็เป็นสนามแข่งขันที่กำลังเป็นที่จับตามอง โดยเฉพาะในยุคดิจิตัลนี้ เทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย และกระแสในสังคม ได้เข้ามามีบทบาทต่อผู้บริโภคและเศรษฐกิจในปัจจุบัน วิชาชีพเภสัชกรรมผู้มีบทบาทอยู่ในทุกกระบวนการของยา ตั้งแต่การคิดค้นไปถึงการส่งมอบยาอย่างปลอดภัยให้ถึงมือผู้ป่วยจึงเป็นกลุ่มหลักที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในยุคดิจิตัลนี้มีเพียงความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคและดารใช้ยาอาจจะไม่พอ ทักษะเรื่องการสื่อสาร การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ หรือความรู้ความเข้าใจทางด้านกลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนย่อมเป็นสิ่งสำคัญในการปรับตัว และพัฒนามาตรฐานการบริการในร้านขายยาให้เป็นที่ยอมรับและประทับใจ สร้างความน่าเชื่อถือและสามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างประสบความสำเร็จในยุคที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจข้อดีและข้อด้อยของตน ในการเป็นผู้ประกอบการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เข้าใจในการสื่อสาร เอกลัษณ์ ความน่าเชื่อถือ และความเข้าอกเข้าใจแก่ผู้ที่มาใช้บริการ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสื่อสาร และการให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า และเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ธุรกิจร้านขายยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซค์ www.pat.or.th