การประชุมวิชาการ
หลักการแนะนำดูแลปัญหาผิวอย่างเหมาะสมในแต่ละวัยด้วยเวชสำอางในร้านขายยา
ชื่อการประชุม หลักการแนะนำดูแลปัญหาผิวอย่างเหมาะสมในแต่ละวัยด้วยเวชสำอางในร้านขายยา
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-007-02-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 10 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมร้านขายยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในร้านยา จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาผิวหนัง เป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขที่พบเจอได้มากในร้านยาเช่นโรคสิวและผื่นผิวหนังอักเสบ ผิวแห้ง และผิวแพ้ง่าย ซึ่งโรคดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตัวผู้ป่วยและอาจนำมาสู่โรคหรือความผิดปกติของระบบร่างกายส่วนอื่นๆ ได้ ดังนั้นจึงเป็นบทบาทและความท้าทายของเภสัชกรที่ปฏิบัติการในร้านยา ในฐานะผู้ให้การรักษาและแนะนำการดูแลอาการของโรคเหล่านี้ให้แก่ผู้ป่วย ปัญหาของผิวหนังที่พบบ่อยนั้น ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายในและภายนอกร่างกาย ซึ่งปัจจัยบางประการสามารถควบคุมได้ หากเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและหลักการรักษา รวมถึงให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย
ในการนี้ สมาคมร้านขายยา ร่วมกับ บริษัท นาโอส (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง “หลักการแนะนำดูแลปัญหาผิวอย่างเหมาะสมในแต่ละวัยด้วยเวชสำอางในร้านขายยา” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลทางวิชาการที่เป็นปัจจุบันของการดูแลรักษาปัญหาผิวหนัง โดยเฉพาะการรักษาสิวและผื่นผิวหนังอักเสบซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในร้านยา รวมไปถึงหลักการเลือกใช้และแนะนำผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดให้เหมาะกับผิว
ของคนไข้แต่ละรายด้วยเวชสำอางโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของส่วนประกอบและข้อมูลวิจัย ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยของเภสัชกรในร้านยา ส่งผลให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มารับบริการในร้านยาดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ของเภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านยาในการให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาผิวที่พบบ่อยในวัยต่างๆ เช่น ภาวะผิวแห้งในผู้สูงอายุ สิวในวัยรุ่นและผื่นผิวหนังอักเสบในเด็กรวมถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับส่วนประกอบและเทคโนโลยีการผลิตของผลิตภัณฑ์เวชสำอางเพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านยาสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
3 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาผิวในร้านยา
คำสำคัญ
เวชสำอางในร้านขายยา ปัญหาผิว