การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1 /2562 เรื่อง “เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคในระบบทางเดินอาหารและการจัดการ”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1 /2562 เรื่อง “เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคในระบบทางเดินอาหารและการจัดการ”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-002-05-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประโชติ เปล่งวิทยา 1 อาคารส่วนปาฐอาศรม ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
วันที่จัดการประชุม 03 -04 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร คณาจารย์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆและผู้สนใจ จำนวน60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้แต่ในระบบสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีทั้งการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ในการจัดการโรค การเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งส่งผลต่อการทำงานด้านการบริบาลเภสัชกรรมและบริการเภสัชกรรมสำหรับเภสัชกรรมโรงพยาบาลและเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการบริบาลฯ บริการที่ถูกต้องเหมาะสม งานเภสัชกรรมทั้งสองสาขาจึงจำเป็นต้องเรียนรู้การจัดการโรคที่ทันยุค และเรียนรู้ยาที่ทันสมัยอยู่เสมอ
ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา มีแนวคิดใหม่ในการจัดการโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารรวมถึงมีการทบทวนแนวทางการจัดการโรคและเกิดการปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัย อาทิ เกิดแนวทางและการใช้ยาใหม่ๆในการจัดการโรคตับอักเสบซี เกิดแนวทางใหม่ๆในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับ มีการทบทวนประโยชน์และความเสี่ยงจากการใช้ยาลดกรดในกลุ่มยายับยั้งโปรตอนปั้ม เป็นเวลานาน ตลอดจนมียาใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับโรคในระบบทางเดินอาหาร หากเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้และแนวทางใหม่ๆดังกล่าวไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพกับการทำงานเกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสม จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ป่วย ต่อโรงพยาบาล/ร้านยา และเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งในงานบริบาลเภสัชกรรมของเภสัชกรต่อไป
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจปัจจุบันเกี่ยวกับโรคและยาที่ใช้ในโรคของระบบทางเดินอาหาร
2. มีความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดใหม่ๆของยาและแนวทางการรักษาที่ใช้ในโรคของระบบทางเดินอาหาร
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสมัคร Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.pharm.su.ac.th/dis/training/