การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ครั้งที่ 3
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ครั้งที่ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-008-02-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 29 -30 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบุคลากรทางสาธารณสุข ที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากนโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในการให้บริการทางการแพทย์ที่พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถเรียนรู้การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษา และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขด้านระบบบริการสุขภาพในการพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (service plan) ของประเทศ มีความสำคัญในกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและรักษาโรค
แนวทางการรักษาโรคในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based medicine) ทำให้บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาที่เกิดขึ้น เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้ยาและเป็นหนึ่งในทีมสุขภาพมีหน้าที่ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อให้เกิดการใช้ยาในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีนั้น ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลายประการ แต่ปัจจัยหนึ่งที่ขาดเสียมิได้ คือ ความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับแนวทางการจัดการโรคและข้อมูลทางยาที่ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ในหัวข้อ “Pearls and Pitfalls in pharmaceutical care practice” ขึ้นสำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานของตนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เป็นปัจจุบันตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (service plan)
2. เพื่อพัฒนาความสามารถให้แก่เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการบูรณาการองค์ความรู้หลายประการและประสบการณ์ ในการค้นหา วางแผนการแก้ไข ติดตาม และป้องกันปัญหาจากการใช้ยา เพื่อประชาชนใช้ยาอย่างเหมาะสมกับสภาวะโรค เศรษฐานะ วิถีชีวิต และความเชื่อของบุคคลนั้นๆ
คำสำคัญ