การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปี 2562
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปี 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-001-01-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี (21 ม.ค.62)/ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมฯ (22-23 ม.ค.62)
วันที่จัดการประชุม 21 -23 มกราคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพ เขต 11 และเขต 12 ผู้สนใจทั่วไป และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสถานพยาบาลทุกแห่งได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และให้ความสําคัญกับการ ให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น โดยอาศัย บริบทของโรงพยาบาลเป็นฐานในการพัฒนา ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทางการรักษาดีขึ้นซึ่งนวัตกรรมและกิจกรรม คุณภาพเหล่านี้ หลายกิจกรรมที่ทําแล้วเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีเหมาะอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่และนําไปปรับใช้ในที่อื่นๆ และมีหลายกิจกรรมที่แม้จะไม่ประสบผลสําเร็จ แต่ก็สามารถเป็นบทเรียนที่จะนําไปพัฒนาต่อยอดให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC-ST) ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ประจําปี 2562 ขึ้น ใน ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณภาพของระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งในระดับปฐมภูมิจนถึง ตติยภูมิ ตลอดจนเครือข่ายบริการสุขภาพในระบบ service plan ซึ่งในภาคใต้คือเขต 11 และ 12
วัตถุประสงค์
1. มีการกระจายความรู้และผลงานคุณภาพ รวมทั้งเป็นการประสานความร่วมมือของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 11 และเขต 12
2. เป็นเวทีให้โรงพยาบาลนําเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมาย เป็นที่น่าภาคภูมิใจของแต่ละโรงพยาบาล
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความผูกพันในองค์กรอันก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
4. เพื่อคัดเลือกผลงานเด่นในระดับภาคเพื่อนําเสนอในที่ประชุม 20 HA National Forum
คำสำคัญ
คุณภาพและความเท่าเทียมในยุคไทยแลนด์ 4.0 : Quality and Equity in Thailand 4.0
วิธีสมัครการประชุม
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://medinfo2.psu.ac.th/prupload/files/UPLOAD_20180928_093457_HRYAWJ9QZO.pdf