การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม เรื่อง SOLUBILITY ENHANCEMENT FOR ORAL SOLID DOSAGE FORM PRODUCT DEVELOPMENT II: SOLID STATE STRUCTURE ASPECT
ชื่อการประชุม โครงการอบรม เรื่อง SOLUBILITY ENHANCEMENT FOR ORAL SOLID DOSAGE FORM PRODUCT DEVELOPMENT II: SOLID STATE STRUCTURE ASPECT
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-049-12-2561
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 12 ธันวาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์และประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ หรือเภสัชกรและนักวิทยาศาตร์ที่มีความสนใจ จำนวน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามความเดิมปี 2560 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรมได้จัดโครงการอบรมเรื่อง SOLUBILITY ENHANCEMENT FOR ORAL SOLID DOSAGE FORM PRODUCT DEVELOPMENT ตอนที่ 1 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานเพื่อวัตถุประสงค์ของการเพิ่มการละลายของตัวยาสำคัญโดยเฉพาะตัวยาสำคัญที่จัดอยู่ใน Biopharmaceutical Classification System (BCS) กลุ่มที่ II และ IV โดยมุ่งเน้นที่เทคนิคการใช้สารประกอบเชิงซ้อนหรือการใช้สารลดแรงตึงผิวทั้งในเชิงปัจจัยของสูตรตำรับและกระบวนการเตรียม ถือเป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ การอบรมครั้งนั้นมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนเกือบ 60 คน เพื่อเป็นการสร้างความต่อเนื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม ทางภาควิชาฯ จึงดำเนินการจัดการอบรมภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์การเพิ่มการละลายเดียวกับการอบรมในครั้งที่ 1 หากมุ่งเน้นไปที่สาระหรือเทคนิคอื่น ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้
เทคนิคการเพิ่มการละลายด้วยการก่อสารประกอบเชิงซ้อนและ/หรือการใช้สารลดแรงตึงผิวนั้นไม่ใช่เป็นเพียงวิธีเดียวที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มการละลายของตัวยาสำคัญที่มีค่าการละลายน้ำต่ำใด้ในทางอุตสาหกรรม หากยังคงมีการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางโดยการใช้มุมมองเชิงโครงสร้างสภาวะของแข็ง (solid state structure) ของตัวยาสำคัญ อันได้แก่ พหุสัณฐาน (polymorphism) อสัณฐาน (amorphous) รวมถึงการก่อผลึกร่วม (cocrystal) ที่มีผลต่อความสามารถในการละลายของตัวยาสำคัญเหล่านั้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสภาวะของแข็งข้างต้นเหล่านี้จัดเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์ในประเทศสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนายาสามัญและยาสามัญใหม่ได้ จึงเป็นจุดกำเนิดของการจัดอบรมเรื่อง SOLUBILITY ENHANCEMENT FOR ORAL SOLID DOSAGE FORM PRODUCT DEVELOPMENT ในตอนที่ 2 ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับมุมมองของโครงสร้างของแข็งของตัวยาสำคัญที่มีผลต่อค่าการละลายให้กับเภสัชกรรวมถึงผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาสูตรตำรับยาสามัญใหม่ให้สามารถเตรียม เภสัชภัณฑ์ในรูปแบบของแข็งที่ให้โดยการรับประทานให้มีการละลายที่ดีและเหมาะสมเพื่อนำไปสู่ชีวสมมูล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรรวมถึงนักวิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสูตรตำรับยาได้เรียนรู้และนำหลักการทางโครงสร้างสภาวะของแข็งที่เกี่ยวพันกับความสามารถในการละลายของตัวยาสำคัญมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกประเภทโครงสร้างทางของแข็งของตัวยาสำคัญท่ี่มีค่าการละลายน้ำต่ำในเภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็งที่ให้โดยการรับประทาน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง(www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ - ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ค่าลงทะเบียน 1,700 บาท - ลงทะเบียนและชำระเงินหลังวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท