การประชุมวิชาการ
Track & Trace Serialization: Pharmaceutical Product Journey from Manufacturing to Patient
ชื่อการประชุม Track & Trace Serialization: Pharmaceutical Product Journey from Manufacturing to Patient
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรการอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-012-12-2561
สถานที่จัดการประชุม Convention Hall C-D Room Ambassador Hotel, Sukhumvit Soi 11, Bangkok, Thailand
วันที่จัดการประชุม 12 -13 ธันวาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรการอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตยา ในหน่วยงานดังนี้ ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ควบคุมการผลิต และ Validation
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Falsified medicines and medication errors continue to cause health issues for patients worldwide. Track and Trace are playing an important role in ensuring safe drug distribution chains and instituting quality. It is one of the tools to help prevent counterfeit and falsified medicines from reaching patients whilst contributing to supply chain efficiencies and reducing cost.
Serialization is the assigning of a unique serial number to each saleable unit of each prescription product, which is linked to information about the product’s origin, batch number and expiration date. The units can then be tracked through its entire supply chain — from production to retail distribution to the final dispensation to the patient. Serialization is a regulatory requirement in some countries such as USA, UK, Europe, Japan, Indonesia and etc., where a documented chain of custody is further established by requiring wholesalers and pharmacies to record shipments and receipts of serialized products.
Nowadays, hospitals are focused on gaining access to trusted product data – recognizing it as a vital asset for the health of their processes and patients. With Track & Trace Serialization, product data is as important as the product itself. The quality of the product data is a direct reflection of the quality of the product and its manufacturer. It would help to deliver the right product at the right time, in the right place for physicians.
วัตถุประสงค์
• to Learn from experts on what serialization is, the impact and benefits of serialization to industry, how to implement serialization system, and global standards (GS1)
• to Hear from local and international industry who will share their experiences on implementing serialization
• to Discuss the regulatory requirements and Thai FDA point of view and trend on serialization
• to Understand the foundations of serialization success “Data Integrity Practices”
คำสำคัญ
track and trace, sterilization, product data, Data integrity practices
วิธีสมัครการประชุม
Online Registration by click on [สมัครเข้าร่วมการประชุม] or click on [ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม] for more detail.