การประชุมวิชาการ
งานประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
ชื่อการประชุม งานประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-004-10-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทฯ
วันที่จัดการประชุม 28 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรการตลาด และเภสัชกรด้านอื่นๆที่สนใจตลาดยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เภสัชกรด้านการตลาดมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ และติดตามความรู้ที่ทันสมัยอยู่ต่อเนื่องในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด ยานวัตกรรม และพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง สามารถแก้ไขปัญหาในขบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โดยมีความเข้าใจถึงหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรมี
1 ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด
2 เข้าใจในเรื่องยานวัตกรรม และผลกระทบต่อตลาดยา
3 แก้ไขปัญหาในขบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โดยมีความเข้าใจถึงหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
marketing pharmacist drugstore