การประชุมวิชาการ
เรื่อง จัดการได้รอบทิศในโรคฮิตของคนอ้วนและผู้สูงวัย
ชื่อการประชุม เรื่อง จัดการได้รอบทิศในโรคฮิตของคนอ้วนและผู้สูงวัย
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-021-11-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอีสทิน แกรนด์ สาธร กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 25 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมร้านขายยา
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมร้านขายยา จำนวน 200 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคไขมันพอกตับ (fatty liver disease) เป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากการสะสมไขมันในตับ และเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดที่ทำให้ผลการตรวจการทำงานของตับผิดปกติเล็กน้อย โรคนี้มักไม่ทำให้เกิดการเจ็บปวด แต่บางครั้งจะบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาโรคก็อาจดำเนินไปถึงภาวะตับแข็งและอาจกลายเป็นมะเร็งตับได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถที่จะรักษาได้ถ้ามีความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
โรคข้อเสื่อม เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยพบว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดภาวะทุพพลภาพในผู้สูงอายุเป็นอันดับต้นๆ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เนื่องจากการมีจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น จากการสำรวจในประเทศไทยพบว่าโรคข้อเสื่อมมีความชุก 11.3 - 45.6 และจากการศึกษาโดยภาพรังสีข้อเข่าของคนอายุ 80 ปี ในต่างประเทศ พบความชุกของโรคนี้สูงถึงร้อยละ 50 ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมมากกว่า 6 ล้านคน โดยในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปพบได้ถึงร้อยละ 50 ซึ่งผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม โรคจะดำเนินไปเรื่อยๆ อาจทำมีความเจ็บปวด ข้อเข่าผิดรูป เดินได้ไม่ปกติ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆ ก็ทำได้ไม่สะดวก จะมีความทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ หากประชาชนหรือผู้ที่เริ่มมีอาการข้อเข่าเสื่อมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลตนเองเพื่อชะลอความเสื่อมหรือบรรเทาอาการของข้อเข่าเสื่อม และได้รับการรักษาให้คำแนะนำอย่างถูกวิธี ก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว
ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจถึงภาวะและการดำเนินของโรค แนวปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะของโรคเหล่านี้ ตลอดจนถึงแนวทางการรักษาที่ถูกต้องของบุคคลากรทางการแพทย์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การให้คำแนะนำและการรักษามีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลในการช่วยลดอัตราการเกิดโรค การดำเนินไปของโรค และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งลดความรุนแรงและความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นจากโรคทั้งสองในประชากรสูงอายุได้
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญ การให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาโรคตับ โดยเฉพาะไขมันพอกตับแก่ผู้ประกอบการร้านยาและผู้ปฎิบัติหน้าที่ในร้านขายยา
2. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับปัญหา ไขมันพอกตับและภาวะอ้วนลงพุงซึ่งพบได้บ่อยในประชากรไทยในปัจจุบัน
3. เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของโรคข้อเสื่อมและมีความเข้าใจในภาวะของโรค
4. เพื่อให้ทราบหลักการในการเลือกใช้ยารักษาโรคข้อเสื่อมรวมถึงอาหารอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วยต่อไป
คำสำคัญ
Fatty Liver, Non-alcoholic fatty liver disease, Alcoholic Fatty liver Disease, NAFLD, NASH , AFLD, Osteoarthritis, OA, Anti-aging diet