การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณโลก ครั้งที่ 21 ประจำปั 2561 ในหัวข้อ “Smart Hospital : Smart Trauma”
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณโลก ครั้งที่ 21 ประจำปั 2561 ในหัวข้อ “Smart Hospital : Smart Trauma”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-027-10-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 15 -16 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย บุคลการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ภายในโรงพยาบาล ทุกจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 2 และจังหวัดใกล้เคียง อาจารย์แพทย์ และบุคลากรศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิกจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรวพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กำหนดโครงการประชุมวิชาการประจำปีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาชีพแพทย์และสหวิชาชีพทั้งในจังหวัดพิษณุโลก ในเขตบริการสุขภาพที่ 2 และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้การบริการผุ้ป่วยและการดูแลสุขภาพประชาชนมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนั้น กล่าวถึงการดูแลสุขภาพประชาชน ด้วยนวัตกรรมดูแลและการรักษาที่ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่กับสังคมปัจจุบันได้อย่างมีสุข มีคุณภาพขีวิตการเป็นอยู่ที่ดี ไม่เกิดปัญญาทางด้านสาธารณสุข จึงกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย โดยกำหนดห หัวข้อหลัก “Smart Hospital : Smart Trauma”
วัตถุประสงค์
1. ทราบแนวทางการพัฒนาบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยยึดหลักคุณธรรมและทันสมัย
2. มีเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันอย่างเหมาะสม
3. บุคลากรทางการแแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนนิสิตแพทย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4. เปิดโอกาสทางการนำเสนอผลงานวิชากา่ร/วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
คำสำคัญ
Smart Hospital : Smart Trauma