การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ One Day Chest Review: Common Respiratory Disease in Daily Practice
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ One Day Chest Review: Common Respiratory Disease in Daily Practice
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-026-10-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมพลับพลึง โรงพยาบาลพุทธชินราช
วันที่จัดการประชุม 01 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัดที่รับผิดชอบคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืดแบบง่าย ในเขตสุขภาพที่ 2 และแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) ทุกระดับโดยกำหนดกรอบแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ \"เครื่อข่ายบริการไร้รอยต่อ\" (Seamless Health Service Network) ตั้งปี 2557 มุ่งพัฒนาระบบบบริการสุขภาพทุกระดับบเพื่อเชื่อมโยงระบบบริการตั้งแต่ระบบปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงเข้าด้วยกัน โดยเป้าหมายการเข้าถึงดำเนินการ 6 ประการ คือ ลดอัตราการป่วย ลดอัตราการตาย ลดระยะเวลาการรอคอย มาตรฐานการบริการการเข้าถึงบริการ และลดค่าใช้จ่าย จึงได้กำหนดโรคเรืิอรังไม่ติดต่อ (NCD) สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอยู่ในแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการกำเริบของโรคให้ไม่เกิน 130 ต่อ แสนประชากร ทั้งนี้หลักสำคัญการพัฒนาระบบบริการนั้น การพัฒนาความรู้และทักษะผู้ดูแลรักษานับว่ามีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆของการททำงานให้มีคุณภาพ
ทั้งนี้กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จึงได้จัดโครงการการประชุมวิชาการ \"One Day Chest Review: Common Respiratory Disease in Daily Practice\" โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณโลก ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อให้บุคลากรเครือข่ายได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสหกิจวิชาชีพที่ทำงานในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืดแบบง่ายของสุขภาพที่ 2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพบุุคลากรในเห็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรังและโรคหืดแบบง่าย ของเขตสุขภาพที่ 2
2. เพื่อให้ทีมสหกิจวิชาชีพนำความรู้ไปพัฒนาระบบบริการ และควบตุมกำกับติดตามการดำเนินงานให้คลินิกโรคปลอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืดแบบง่ายอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3. เพื่อให้ทีมสหกิจวิชาชีพได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเริ้อรัง
คำสำคัญ
One Day Chest Review: Common Respiratory Disease in Daily Practice