การประชุมวิชาการ
การประเมินอาการปวดและการรักษาอาการปวดไมเกรน (Pain assessment and migraine management)
ชื่อการประชุม การประเมินอาการปวดและการรักษาอาการปวดไมเกรน (Pain assessment and migraine management)
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-007-11-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์ สวีทซ์ สุขุมวิท 20
วันที่จัดการประชุม 14 -15 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรชุมชน เป็นบทบาทสำคัญในการให้บริการและบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ประชาชนในชุมชน ถือเป็นการให้บริการทางด้านสุขภาพที่ประชาชนมาสมารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นอันดับต้นๆ ความรู้ความสามารถในการประเมินและจัดการกับโรคที่พบได้บ่อยจึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา อาการปวดถือเป็นอาการที่พบบ่อยในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเมื่อยจากการใช้งานหนัก หรืออาการปวดที่เกิดจากความไม่สมดุลในร่างกาย การประเมินอาการและเลือกใช้ยาหรือการรักษาที่เหมาะสมจึงเป็นความรู้ที่สำคัญสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติการที่ร้านยา ทั้งนี้การให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรม หรือป้องกันการเกิดอาการปวดซ้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยและสร้างมาตรฐานที่ดีการให้บริการร้านยาในชุมชน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจกลไกการเปิดอาการปวด
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับประเภทและการประเมินอาการปวด
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยาหรือการรักษา และให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
คำสำคัญ
โครงการประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา