การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ “Nutrition Review” ครั้งที่ ๗
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ “Nutrition Review” ครั้งที่ ๗
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-033-12-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที่จัดการประชุม 15 -16 ธันวาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร และผู้สนใจ จำนวน ๖๐๐ ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การให้โภชนบำบัด เป็นการรักษาสาคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคเฉียบพลันต่างๆ และ โภชนศาสตร์คลินิกเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การรักษา การป้องกันและการชะลอโรค หลักการให้โภชนบาบัดจาเป็นที่ผู้ให้การรักษาหรือให้คาแนะนาต้องมีความรู้ในหลักการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาหารที่จำเพาะกับโรคนั้นๆ ซึ่งการรักษามีทั้งการให้ผู้ป่วยเลือกปรับอาหารที่รับประทาน การให้อาหารเสริม การให้อาหารทางสายยางหรือทางหลอดเลือดดาในโรงพยาบาล ส่วนในด้านการป้องกันโรค สามารถทาได้โดยใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การเลือกวิธีการบริโภค การลดน้าหนักและการออกกำลัง เป็นวิธีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ร่วมในการรักษาโรคได้จริง ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงโดยไม่จาเป็น ควรได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะสารอาหารที่แพทย์สั่งให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่ได้คำานึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่าและความสิ้นเปลือง
คณะกรรมการวิชาการของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบจากนายกสมาคมฯ เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงมีมติร่วมกันในการจัดงานวิชาการ โดยเน้นหัวข้ออันเป็นประโยชน์แก่แพทย์ประจาบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกร นักกำาหนดอาหารและนักโภชนาการ นอกจากนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสหสาขาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ด้วย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางโภชนศาสตร์คลินิกให้แก่แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกร และนักกาหนดอาหาร
๒. เพื่อสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย
๓. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาชีพ
๔. สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสาขาวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ส่วนรวม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
๑. สมัครลงทะเบียน online ได้ที่ www.spent.or.th ๒. สมัครด้วยตนเองที่ห้อง ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า