การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 “Practical Points in Internal Medicine”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปีกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 “Practical Points in Internal Medicine”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-025-10-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่จัดการประชุม 03 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลการทางการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในจังหวัดอุตรดิตถ์และเครื่อข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 2 จำนวน 500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความรู้ทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขต้องทำการค้นคว้าโดยตลอด โดยเฉพาะความรู้ด้านอายุรศาสตร์ ซึ่งถูกนำมาใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าวิทยการการแพทย์จะก้าวหน้าไปมากเพียงใด แต่พื้นฐานสำคัญยังคงอยู่ที่การซักประวัติและตรวจร่างกายเป็นหลัก อันจะนำมาซึ่งกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุของโรคต่างๆ จนถึงการักษาที่ถูกต้องเหมาะสม
กลุ่มงานอายุรกรรมร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพได้เห็นถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดประชุมวิชาการอายุกรรม ประจำปี 2561 ในหัวข้อ Practical Points in Internal Medicine” ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยการบรรยายองค์ความรู้ในหลายสาขาของอายุรศาสตร์จากวิทยากรภายในและนอกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และกิจกรรมร่วมตอบปัญหาทางวิชาการ โดยม่่งหวังที่จะให้ความรู้แก่แพทย์ และบุคลากรสาธารณสุข
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามมาตรฐานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมวิชาการ มีความรู้พื้นฐาน และมีความเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถประสงค์ ตามตัวชี้วัดของ Service plan ของเขตบริการสุขภาพที่ 2
คำสำคัญ
Practical Points in Internal Medicine