การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง SKIN MICROBIOME: A BETTER LIFE FOR SENSITIVE SKIN
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง SKIN MICROBIOME: A BETTER LIFE FOR SENSITIVE SKIN
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-045-10-2561
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 29 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการประชุม บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเภสัชกรชุมชนหรือเภสัชกรร้านยาต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งองค์ความรู้เรื่องยา และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยสามารถนำความรู้มาให้คำแนะนำผู้มารับบริการ ควบคู่กับการให้บริการด้านยาและส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชน
เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยามักพบกลุ่มลูกค้าหลากหลายเข้ามาปรึกษา ขอคำแนะนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทั้งโรค ยา อาหารเสริม รวมไปถึงเวชสำอางค์เพื่อการดูแลผิวพรรณ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยา เพิ่มการดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการอย่างถูกต้องเหมาะสม ทางบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีการจัดโครงการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง SKIN MICROBIOM: A BETTER LIFE FOR SENSITIVE SKIN โดยคาดหวังว่า โครงการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยที่สามารถนำความรู้จากโครงการนี้มาประกอบการประเมินอาการ ตลอดจนการให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพที่เหมาะสมกับคนในสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมดุลแบคทีเรียบนผิว (Skin Microbiome) ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาสิว และ ผิวบอบบางระคายเคืองง่าย และสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์/ยา หรือเวชสำอาง ในการใช้ควบคู่กับการรักษาปัญหาผิวดังกล่าวได้
- เพื่อให้เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน และสามารถแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผิวที่เป็นสิว และ การปกป้องผิวบอบบางระคายเคืองง่าย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ เภสัชกรหญิง อุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์ ผู้จัดการการฝึกอบรมเภสัชกร โทร. 02-796-5999 ต่อ 5902 E-mail: Usaporn.srisuwatcharee@bootsrt.com