การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมอบรมวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการศึกษาด้านพรีคลินิกและคลินิกเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาใหม่จากตัวยาเคมีเดิมที่มีการอนุมัติใช้
ชื่อการประชุม โครงการประชุมอบรมวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการศึกษาด้านพรีคลินิกและคลินิกเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาใหม่จากตัวยาเคมีเดิมที่มีการอนุมัติใช้
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-044-11-2561
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 28 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้บริหาร นักวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมยา, 2. อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการจากคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 3. บุคลากรจากสำน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์วิจัยและพัฒนายา และศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้พัฒนาข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์และแนวทางการศึกษาด้านพรีคลินิกและคลินิกเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียน โดยได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และได้นำเสนอข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อพิจารณาเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการต่อไปนั้น ในการนี้เพื่อให้ข้อเสนอแนะฯดังกล่าวเกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการมีแนวทางที่ชัดเจนในการวางแผนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่จากตัวยาทางเคมีเดิมที่มีการอนุมัติใช้ จึงได้จัดให้มีการประชุมอบรมวิชาการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมุ่งผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่อย่างมีมาตรฐานสากลมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมยาในประเทศมีขีดความสามารถก้าวข้ามจากการผลิตยาสามัญ (Generics) สู่การพัฒนายาที่มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอย่างเต็มศักยภาพ
วัตถุประสงค์
1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์ยาใหม่ที่ได้จากการพัฒนายาที่มีการอนุมัติใช้แล้วให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการศึกษาพรีคลินิกและคลินิกที่จำเป็น หลักการพิจารณาเพื่อการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่แต่ละประเภท
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
1. ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง (www.pharm.chula.ac.th/ce) ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ทั้งนี้จำกัดที่นั่งหน่วยงานละ 1 ท่าน 2. คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ สามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน