การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเภสัชกรรมของสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย ครั้งที่ 27 (27th Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Congress)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเภสัชกรรมของสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย ครั้งที่ 27 (27th Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Congress)
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-006-10-2561
สถานที่จัดการประชุม กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
วันที่จัดการประชุม 25 -27 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
27th Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress
Philippine International Convention Center, Manila, Philippines
October 24-27, 2018
Theme: Pharmacists for the Global Goals: Creating Value Beyond Health
This year’s FAPA Congress features a cutting-edge educational program with renowned pharmacy practitioners and researchers from all over Asia and the world. Be inspired by Asian pharmacists who continue charting the future of the profession to ensure solid contributions to the global goals of sustainable development.

In 2016, seventeen (17) Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda for Sustainable Development officially came into force. Over the next 15 years, these new Global Goals will drive all countries to address the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Harmonizing economic growth, social inclusion and environmental protection is the key to achieve this and the health of individuals and populations is at its core.

In this era of Global Goals, pharmacists are given the unique opportunity to make use of their unique technical expertise, skills and competencies to influence areas beyond health towards reducing inequities, raising basic standards of living, and fostering equitable social development.

We hope you can join us once again in another gathering of brilliant minds and passionate hearts to move the Pharmacy Profession towards a bigger, better and stronger contribution to the people of Asia.
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
http://fapa.asia/fapa2018_registration/