การประชุมวิชาการ
การอบรมสัมมนา \"แนวทางการพัฒนาร้านยาตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน\"
ชื่อการประชุม การอบรมสัมมนา \"แนวทางการพัฒนาร้านยาตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน\"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-009-10-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องออดิทอเรียม (6-200) อาคาร Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่จัดการประชุม 25 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ เภสัชกรประจำร้านยาแผนปัจจุบัน และผู้สนใจ จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยการประกาศบังคับใช้ กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ขายยา แผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งร้านยาแผนปัจจุบันจะต้องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์เรื่อง “หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP)” โดยการบังคับใช้ตามกฎหมายนี้จะส่งผลทันทีกับร้านยาที่ได้รับอนุญาตหลังจากวันที่กฎกระทรวงฯ มีผลบังคับ คือ ร้านขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป สำหรับร้านขายยา ที่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้จะมีเวลาผ่อนผันในช่วงเวลาไม่เกิน 8 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับ ทั้งนี้ให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ต้องดำเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันให้เสร็จภายใน 8 ปี โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาปรับปรุงให้ได้ตามข้อกำหนดในด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็นระยะ 1 ปีกำหนดภายใน 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ระยะ 3 ปีกำหนดภายใน 1 กันยายน พ.ศ. 2563 และต้องให้เสร็จสิ้นทั้งหมดภายใน 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งถ้าผลการประเมินไม่ผ่านตามกำหนดจะมีผลให้ไม่สามารถต่อใบอนุญาตขายยาได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เภสัชกรจะต้องเข้าใจและดำเนินการปรับปรุงร้านยาให้เข้าสู่มาตรฐานที่กำหนด
ในการนี้ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักถึงความสำคัญที่มีผลกระทบต่อร้านยาแผนปัจจุบันในการที่ต้องปรับปรุงร้านยาให้เสร็จทันตามที่กฎหมายกำหนดในระยะต่างๆ จึงเห็นควรจัดโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาร้านยาตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนขึ้นเพื่อให้เภสัชกรและผู้ประกอบการร้านยาเข้าใจและสามารถปรับปรุงร้านยาให้เข้าสู่เกณฑ์ที่กำหนดได้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา เภสัชกรและผู้สนใจ เข้าใจแนวทางการต่อใบอนุญาตขายยาตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556
2 เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา เภสัชกรและผู้สนใจ ทราบแนวทางการปรับปรุงร้านยาให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดในระยะต่างๆ
คำสำคัญ
Good Pharmacy Practice (GPP) การพัฒนาร้านยา หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
วิธีสมัครการประชุม
วิธีการสมัครและลงทะเบียน สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าธนาคารทหารไทย สาขาเมืองเอก รังสิต ชื่อบัญชี สถาบันรังสิตวิชชาลัย ม.รังสิต เลขที่บัญชี 099-2-49136-5 โปรดโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์ ทาง goo.gl/1uhHH5 และส่งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน มาที่ yawittha.p@rsu.ac.th ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/rangsitpharmacy