การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ \"Controversial issues of cardiovascular safety of selective COX-2 inhibitors และ Advantage of Macrolides in the Treatment of RTIs and STD\"
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ \"Controversial issues of cardiovascular safety of selective COX-2 inhibitors และ Advantage of Macrolides in the Treatment of RTIs and STD\"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-028-11-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา
วันที่จัดการประชุม 18 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ตและเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคภัยไข้เจ็บในชีวิตประจำวันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน และเกิดขึ้นได้ทุกระบบภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจ, ระบบอวัยวะสืบพันธ์, ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งแต่ละโรคก็จะมีอาการที่บ่งบอกให้ตรวจเช็ค ค้นหาโรค และมีวิธีการรักษา หากมีการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง ก็จะเป็นผลดีต่อผู้ป่วย ซึ่งโรคที่สามารถพบได้บ่อยในร้านยานั้น เช่น ติดเชื้อทางเดินหายใจ, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อาการปวดเมื่อยต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นเภสัชกรร้านยาจำเป็นต้องจ่ายยาที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ทางชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่เภสัชกรในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคและยาในหัวข้อ Controversial issues of cardiovascular safety of selective COX-2 inhibitors และ Advantage of Macrolides in the Treatment of RTIs and STD
วัตถุประสงค์
1.เข้าใจและทราบถึงโรค และการใช้ยาที่ถูกต้อง
2.สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น หรือให้คำแนะนำกับผู้อื่นได้
คำสำคัญ
ร้านยา ยาแก้ปวด ยาฆ่าเชื้อ