การประชุมวิชาการ
ยาชีววัตถุในมิติทางเภสัชวิทยาและการใช้ทางคลินิก The Biological products: PKPD and Clinical Aspect
ชื่อการประชุม ยาชีววัตถุในมิติทางเภสัชวิทยาและการใช้ทางคลินิก The Biological products: PKPD and Clinical Aspect
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-046-11-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 04 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยงานภายนอก
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ยาชีววัตถุ (Biological products หรือ Biopharmaceutics หรือ Biologic drugs) คือ ยาหรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิต หรือจากชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตที่ไม่รวมถึงพืช เช่น เลือด เซลล์ เนื้อเยื่อ เป็นต้น ที่ได้จาก คน สัตว์ จุลชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา หรือป้องกันโรค เช่น วัคซีน สารก่อภูมิต้านทาน เป็นต้น โดยมีการผลิตที่ใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต เช่นพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) หรือ รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอเทคโนโลยี (recombinant DNA technology) ไฮบริโดมาเทคโนโลยี (hybridoma technology) เป็นต้น ยาในกลุ่มนี้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการรักษาโรคในปัจจุบัน เช่น โรคมะเร็ง (cancer) เบาหวาน (diabetes mellitus) ไขข้อรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) การปลูกถ่ายอวัยวะ (organ transplantation) เป็นต้น ในปัจจุบันประมาณร้อยละ 50 ของยาที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเป็นยาชีววัตถุ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกปีสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย
จากความก้าวหน้าในวิทยาการด้านการใช้ยาชีววัตถุ จึงจำเป็นต้องมีการต่อยอดองค์ความรู้เรื่องการใช้ยาชีววัตถุ ทั้งในแง่มุมของเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics; PK) และพลศาสตร์ (Pharmacodynamic; PD) รวมถึงการนำไปใช้ทางคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง ยาชีววัตถุในมิติทางเภสัชวิทยาและการใช้ทางคลินิก (The Biological products : PKPD and clinical aspect) เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านยาชีววัตถุกับบุคลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านยาชีววัตถุให้กับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและหน่วยงาน อื่น ๆ ที่สนใจ
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการใช้ยาชีววัตถุกับวิทยากร ในมุมมองด้านเภสัชวิทยาของยาและการใช้ในทางคลินิก
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
- สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง http://gg.gg/vajirabio - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวิชาการเภสัชกรรม รพ.วชิรพยาบาล โทร 02-244-3140