การประชุมวิชาการ
โครงการฝึกอบรมการตรวจคุณภาพสมุนไพรด้วยเทคนิค HPTLC ขั้นพื้นฐาน
ชื่อการประชุม โครงการฝึกอบรมการตรวจคุณภาพสมุนไพรด้วยเทคนิค HPTLC ขั้นพื้นฐาน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-042-11-2561
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 02 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย 1. บุคลากรด้านการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร 2. ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร 3. นิสิต นักศึกษา จากคณะเภสัชศาสตร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ไม่ว่าจะเป็นยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม ออกสู่ตลาดมากมาย ทำให้เกิดคำถามถึงข้อกังวลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้ และด้วยนโยบายของรัฐที่สนับสนุนส่งเสริมการใช้สมุนไพรในประเทศ และ ต้องการผลักดันให้ออกสู่ตลาดสากลเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดและเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยปัจจัยทางบวกจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกจำหน่ายจำนวนมาก อย่างไรก็ตามการตรวจคุณภาพสมุนไพรผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีการกำกับที่ไม่ได้เคร่งครัดเท่าผลิตภัณฑ์ยา ทำให้อาจเกิดการละเลยในการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยเฉพาะการตรวจความถูกต้องของวัตถุดิบที่เป็นจุดสำคัญของกระบวนการผลิต นอกจากการตรวจคุณภาพวัตถุดิบสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดที่กำลังมีการแข่งขันที่สูงขึ้น
การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร เริ่มจากการตรวจความแท้ของวัตถุดิบสมุนไพร การติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความคงตัวของผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบสามารถทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งคือการตรวจสอบทางเคมีด้วยเทคนิคทางโครมาโตกราฟีผิวบาง (Thin layer chromatography, TLC) วิธีนี้ใช้หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีที่เป็นองค์ประกอบในตัวอย่าง จึงมีความเหมาะสมกับตัวอย่างสมุนไพร ซึ่งเป็นตัวอย่างที่มีความซับซ้อนขององค์ประกอบทางเคมีภายใน แตกต่างจากยาแผนปัจจุบันที่ทราบองค์ประกอบแน่นอน ปัจจุบันเทคนิค TLC ได้รับการพัฒนาเป็น High Performance TLC หรือ HPTLC และได้รับการยอมรับให้ใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับสากล วิธีการถูกบรรจุในตำราอ้างอิงมาตรฐานเภสัชตำรับของอเมริกาและยุโรป ด้วยความยอมรับในระดับสากล และ ตัวเทคนิคที่ไม่ได้ซับซ้อน ราคาไม่สูง จึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการรู้จักและนำเทคนิคไปใช้เพื่อตรวจควบคุมผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แพร่หลายมากขึ้น
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ และหน่วยยุทธศาสตร์วิจัยสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เล็งเห็นประโยชน์ของเทคนิคการวิเคราะห์ด้วย HPTLC สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร และความสำคัญของการตรวจควบคุมคุณภาพสมุนไพรเพื่อความปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงได้สร้างโครงการฝึกอบรม “การตรวจคุณภาพสมุนไพรด้วยเทคนิค HPTLC ขั้นพื้นฐาน” เป็นการอบรมระยะสั้น ที่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักการของเทคนิควิเคราะห์และศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมทำการสาธิตวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเทคนิค HPTLC ให้ผู้อบรมได้เห็นภาพกระบวนการตรวจแบบพื้นฐาน ที่ไม่ได้ยุ่งยาก จับต้องได้ และสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการได้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเรื่องการใช้เทคนิค HPTLC ในการตรวจควบคุมคุณภาพสมุนไพรเบื้องต้นเป็นขั้นพื้นฐาน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ - ลงทะเบียนก่อนวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ท่านละ 1,500.00 บาท - หลังจากวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และหน้างาน ท่านละ 2,000.00 บาท