การประชุมวิชาการ
โครงการ SMART Dispenser นครพนม เรื่อง การบริหารจัดการร้านยา GPP ให้มีประสิทธิภาพ
ชื่อการประชุม โครงการ SMART Dispenser นครพนม เรื่อง การบริหารจัดการร้านยา GPP ให้มีประสิทธิภาพ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-024-11-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม
วันที่จัดการประชุม 25 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย 1.เภสัชกรและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยา 2.ผู้ประกอบการร้านยาที่เป็นผู้ให้บริการในร้านขายยา จำนวน 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โครงการ SMART Dispenser เป็นโครงการที่ทางชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทยจัดการอบรมขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านยาพัฒนาร้านขายยาให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะการให้บริการและคำแนะนำด้านสุขภาพ แก่ผู้ประกอบการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยหลักการของ SMART Dispensary มีดังนี้ S=SKILL , M=Moral , A=Attitude , R=Rational , T=Trust เหล่านี้คือหัวใจในการพัฒนาผู้ประกอบการร้านยาที่เป็นเภสัชกรและไม่ใช่เภสัชกร เพื่อส่งต่อการบริการให้กับผู้มารับบริการ
การพัฒนาทักษะ(SKILL) ของบุคลากรในร้านยาโดยใช้หลัก KISS ประกอบด้วย K=Knowledge, I=Information, S=Solution และ S=Satisfaction ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าอื่นๆ จึงมีความสำคัญกับสุขภาพและชีวิตของประชาชน องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า ผู้ประกอบการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และการให้บริการอยู่ในมาตรฐาน ดังนั้น ผู้ประกอบการพัฒนาทักษะการจ่ายยาและบริการให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับการศึกษาการกำกับและส่งเสริมร้านขายยาแผนปัจจุบันตามเกณฑ์มาตรฐานร้านยาของประเทศไทย (พรทิพย์ เจียมสุชน, 240) ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาร้านยาที่ภาครัฐ/ภาคเอกชนควรสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการเภสัชกรรมแก่ร้านยาชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญจัดอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อการพัฒนาบุคลากรในร้านยาของสมาชิกให้มีทักษะและศักยภาพในการแข่งขันได้ และมีมาตรฐานในการให้บริการที่ดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านการจ่ายยา การให้บริการและคำแนะนำด้านสุขภาพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. เพื่อเสริมสร้างการรับรู้มาตรฐานวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมในร้านยา (GPP) การดูแลลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายในร้านยาเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านยาพัฒนาร้านยาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานร้านยา
3. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับสมาชิก และสนับสนุนการสร้างสมาชิกใหม่ให้กับชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ
SMARTDISPENSER นครพนม