การประชุมวิชาการ
Nutrition Guidelines, Recommendations and Controversies
ชื่อการประชุม Nutrition Guidelines, Recommendations and Controversies
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-032-11-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น ๑๗ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 29 -30 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักกาหนดอาหาร และผู้สนใจด้าน Clinical Nutrition ทั่วไป ประมาณ ๓๐๐ – ๕๐๐ ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์ มีความก้าวหน้าไปอย่างมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจาเป็นที่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปรวมถึงแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ รวมทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกรและนักกาหนดอาหาร ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโภชนาการต้องมีการเพิ่มพูนความรู้เพื่อนาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดาและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการใหญ่ประจำปีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ โดยจัดคณะวิทยากรหลากหลายสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนงมาบรรยายให้แก่ผู้สนใจ หัวข้อการบรรยายจัดตาม ปัญหาหรือภาวะที่พบได้บ่อยในการดูแลผู้ป่วย และมีการทดลองปฏิบัติ (workshop) เพื่อให้ผู้เข้าฟังได้เข้าถึงความเข้าใจอย่างเต็มที่และได้ประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านโภชนบำบัดให้แก่ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยและป้องกันโรคแก่ประชาชน เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกาหนดอาหารและนักโภชนาการ เป็นต้น
๒. เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารเสริมและอาหารที่บริโภคประจา
๓. สามารถเลือกสูตรอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมทั้ง enteral และ parenteral ให้กับผู้ป่วย
๔. สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการทา case study ไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
๑. สมัครลงทะเบียน online ได้ที่ www.spent.or.th ๒. สมัครด้วยตนเองที่ห้อง ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า