การประชุมวิชาการ
BRAND’S Health Conference 2018 “แนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ” (The Ultimate Frontier for Smart Aging)
ชื่อการประชุม BRAND’S Health Conference 2018 “แนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ” (The Ultimate Frontier for Smart Aging)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-031-11-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 01 -02 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักโภชนาการ และนักวิชาการอื่นๆ จำนวน 800 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อัตราการเติบโตของจำนวนประชากรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์และประมาณประชากร ในปี พ.ศ.2583 ว่า จำนวนผู้สูงอายุ ช่วงวัย 60-69 ปี จะเพิ่มสูงขึ้น 14% ช่วงวัย 70-79 ปี เพิ่มขึ้น 12% และช่วงอายุ 80-89 ปี เพิ่มขึ้น 6.1%
เมื่อสังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีการช่วยเหลือร่วมมือกัน เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย สิ่งสำคัญคือ การพัฒนาผู้สูงวัยให้มีศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยยุคใหม่ ที่จำเป็นต้องพึ่งพานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ นำมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตมากขึ้น เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างเท่าทันยุคทันสมัย สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งกาย จิต ปัญญา สังคม มีหลักประกันที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยให้มีคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ชมรมโภชนวิทยามหิดล สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ มูลนิธิแบรนด์เฮลธ์เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย จึงจัดประชุมวิชาการหัวข้อ “แนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ”(The Ultimate Frontier for Smart Aging) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงเผยแพร่งานวิจัยใหม่ๆ ที่น่าสนใจให้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
นักโภชนาการและนักวิชาการ ผู้ซึ่งมีบทบาทโดยตรงต่อการส่งเสริมสุขภาพและการให้ความรู้แก่ประชาชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าประชุมทุกท่านที่จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
2. ทำความเข้าใจถึงหลักการ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจและสังคมของผู้สูงวัย
3. เพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้อาหารและโภชนาการในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง
4. ตระหนักถึงบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ในการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงวัย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
คุณสุดารัตน์ ไหวพริบ sudaratw@commuandmore.com โทร 027183800-5 ต่อ 134 , 0867444755