การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง “ การพัฒนาศักยภาพเภสัชกรเกี่ยวกับการใช้ยาจากสมุนไพร และเกณฑ์มาตรฐานร้านยา”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง “ การพัฒนาศักยภาพเภสัชกรเกี่ยวกับการใช้ยาจากสมุนไพร และเกณฑ์มาตรฐานร้านยา”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-024-09-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 18 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 120 คน โดยประมาณ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อกลางในการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพร้านขายยาในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในปัจจุบันร้านขายยาในจังหวัดพิษณุโลกทั้งที่มีผู้ประกอบการร้านยาที่เป็นสมาชิกจำนวน 244 ร้าน โดยชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี และระหว่างปี ให้กับสมาชิกต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี
ในช่วงเวลานี้ กระแสนิยมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีมากขึ้น ทำให้คนจำนวนไม่น้อยหันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือสมุนไพรทดแทนการใช้ยาแผนตะวันตกที่ได้มาจากการสังเคราะห์ทางเคมี ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องการเป็นการใช้ทรัพยากรในประเทศ พึ่งพาตนเองและลดอันตรายจากการใช้สารเคมี ฉะนั้นร้านขายยาซึ่งถือว่าเป็นที่พึ่งพาอันดับแรกของประชาชนในการดูแลสุขภาพ เภสัชกร และผู้ประกอบการร้านยาจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรเบื้องต้นที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ อันจะเป็นพื้นฐานในการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อให้เกิดความสนใจที่จะขยายองค์ความรู้ด้านการใช้สมุนไพร และยาแผนไทยต่อไปในอนาคต
การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ สถานการณ์การใช้ยาสมุนไพรของประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย หลักการของการตั้งตำรับยาแผนไทย และความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีการกล่าวถึงมากในปัจจุบัน นอกเหนือจากการได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตนเองแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสูงสุดเภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมให้มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและสามารถปฏิบัติตนได้ตามกฎหมายก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อวิชาชีพ จึงได้ในนำเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ “ หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP)” ซึ่งประกาศกระทรวงกำหนดให้ปฏิบัติ เพื่อประกอบการขออนุญาตขายยา นับตั้งแต่กันยายน พศ. 2561
ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลกได้ขอนำเสนอโครงการนี้ให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ พิจารณารับรองเพื่อการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ดังมีรายละเอียดของการอบรมทางวิชาการดังที่แสดงในเอกสารประกอบการตรวจสอบเพื่อการขอรับรองและกำหนดหน่วยกิต
วัตถุประสงค์
1. ทบทวน สร้างเสริมความรู้และทักษะ ของเภสัชกรให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติวิชาชีพ สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพ และแนวโน้มการใช้ยาในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้
2. อำนวยความสะดวก เพิ่มช่องทางการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนืองให้แก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สะดวก ไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่ภาครัฐจัดให้
คำสำคัญ
หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP)