การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การสืบค้น และการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การสืบค้น และการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-043-09-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 24 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย - อาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน (โรงพยาบาล)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่สภาเภสัชกรรมได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตและเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์ โดยกำหนดให้คณะฯ มีข้อตกลงร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานโดยลงนามความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายสร้างเสริมศักยภาพในการพัฒนาการเรียนการสอน และกำหนดให้มีกิจกรรมในด้านการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาวิจัย และความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบยา และการพัฒนางานเภสัชกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี การสนับสนุนแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับงานบริบาลทางเภสัชกรรมที่แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ รับฝึกปฏิบัติ หรือมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน
คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนตำรา เอกสารทางวิชาการให้แก่อาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพิ่มการเรียนการสอน ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงาน และสามารถรองรับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปีการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณในการขอรับบริการฐานข้อมูลออนไลน์ Lexicomp ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางเภสัชศาสตร์เป็นเวลา 1 ปี มีการให้บริการ 2 รูปแบบคือ Online และ Mobile Application โดยระบบ Online จะต้องใช้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรูปแบบ Mobile Application สามารถใช้ลักษณะ Offline นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้ ในการนี้ รูปแบบ Mobile Application จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับอาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ จึงได้จัดการอบมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้อาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้การเข้าถึง และใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการอ่าน และประเมินวรรณกรรม และให้แหล่งฝึกปฏิบัติงานลงทะเบียนรับ Username และ Password ในการใช้ฐานข้อมูล Lexicomp แบบ Offline แบบ Mobile Application และจะแนะนำวิธีการใช้งานฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถน้ำไปใช้งานจริงได้ที่โรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านวิชาการ และประสบการณ์แก่อาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึก
คำสำคัญ
การสืบค้น, ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์