การประชุมวิชาการ
Smart CPE 3/2561 “ผื่นแพ้ และโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้...ดูแลได้”
ชื่อการประชุม Smart CPE 3/2561 “ผื่นแพ้ และโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้...ดูแลได้”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-027-10-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรม ลี การ์เด้นท์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 28 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเป็นด้านแรกของหน่วยงานภาคเอกชน ด้านสาธารณสุข ที่มีบทบาทในการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพชุมชนขั้นปฐมภูมิ บุคลากรประจำร้านขายยาจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของตนเองในหลายๆ ด้าน ทั้งทัศนคติ องค์ความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพในภาวะที่ประชาชนมีความตื่นตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้หลายรูปแบบ และประกอบกับมีโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ร่วมด้วยมากมาย
ชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการแก่ร้านขายยาในจังหวัดสงขลาเป็นประจำโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยเปิดโอกาสให้เภสัชกรประจำร้านขายยาในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง สมัครเข้าร่วมประชุม สำหรับเนื้อหาในครั้งนี้จะประกอบด้วยการบรรยายวิชาการ เรื่อง ผื่นแพ้ และโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้...ดูแลได้ ทั้งนี้เพื่อให้เภสัชกร บุคลากรประจำร้านขายยา ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้อากาศ ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของอาการแสดง กลไกการเกิด ความสัมพันธ์กับไซนัสอักเสบ การแบ่งชนิดของโรค การวินิจฉัย ตลอดจนแนวทางการรักษา และข้อมูลเกี่ยวกับโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ซึ่งครอบคลุมการแยกอาการแสดงระหว่าง Eczema กับ Atopic dermatitis การวินิจฉัยแยกโรค ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการและผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษา
วัตถุประสงค์
• เพื่อทบทวน เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้อากาศ และโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพิจารณา ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง
• เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
คำสำคัญ
Allergic rhinitis /Antihistamine drug /Eczema/Atopic dermatitis