การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 19 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 19 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-044-09-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบรรยาย 1, 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 26 -28 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จัดโดย สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เครือข่ายการให้บริการโรคลมชัก สปสช. เขต 7 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลด้านประสาทวิทยาศาสตร์
2) เพื่อเป็นเวทีระดมความคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านประสาทวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ
สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีสมัครการประชุม
E-mail : lratta@kku.ac.th