การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง Easy Asthma and COPD Clinic: Simple way to make Asthma & COPD outcome better
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่อง Easy Asthma and COPD Clinic: Simple way to make Asthma & COPD outcome better
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-043-10-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมสตาร์ คอนเวนซั่น จ.ระยอง, โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม, คณะแพทยศาสตร์ มข., โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี
วันที่จัดการประชุม 09 -31 ธันวาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จัดโดย เครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network: EACC) หน่วยระบบทางเดินหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ กระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้รับการดูแลตามแนว ทางการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีในการรักษา ป็องกันการกำเริบของโรค และเพิ่ม คุณภาพชีวิตชองผู้ป่วย ตลอดจนส่งเสริมความมั่นใจใบเรื่องคุณภาพของงานการบริการ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมงานของแต่ละโรงพยาบาลได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในการดูแลผู้ป่วยและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
คำสำคัญ
Easy Asthma, COPD Clinic Network, EACC