การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ “WU Pharmacy Forum 2018: Practical Guides for Community Pharmacists\"
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ “WU Pharmacy Forum 2018: Practical Guides for Community Pharmacists\"
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-012-09-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จังหวัดกระบี่
วันที่จัดการประชุม 29 -30 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา และเภสัชกรทั่วประเทศ จำนวน 100 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ร้านยาในประเทศไทยกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นร้านยา stand-alone หรือ ร้านยา chain-store โดยร้านยาจัดเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงง่ายที่สุด ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของร้านยาจัดเป็นสิ่งสำคัญมาก ปัจจุบันคณะกรรมการองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการพัฒนาให้ร้านยาทุกร้านเข้าสู่ระบบคุณภาพ Good Pharmacy Practice (GPP) ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ของระบบร้านยาภายในประเทศไทย นำไปสู่การยกระดับคุณภาพร้านยาในประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากการพัฒนาทางด้านกายภาพ เช่น สถานที่ภายในร้าน ระบบการจัดเก็บยา ตามระบบ GPP แล้ว เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) จะต้องเข้าใจในระบบการจัดการคุณภาพในร้านยาเป็นอย่างดี และจะต้องศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของตนเองให้ทันต่อวิทยาการทางเภสัชกรรมชุมชนสมัยใหม่ นำไปสู่การเลือกจ่ายยาแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง เหมาะสม และสมเหตุสมผล เกิดความน่าเชื่อถือและมั่นใจแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในร้านยา และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการใช้ยาในระบบสาธารณสุขไทย นอกจากนี้ ปัจจุบันสถานการณ์สังคมทั่วโลกและในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่ว่าจากเป็นทางด้านเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม หรือด้านวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ร้านยา chain-store เพิ่มจำนวนขึ้นมาก จึงทำให้ร้านยา stand-alone ถูกลดบทบาทในสังคมลง เภสัชกรจะต้องสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในยุคปัจจุบันได้ เพื่อใช้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการบริหารเงินที่ถูกต้อง อันนำไปสู่ความอยู่รอดต่อในภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นความสำคัญด้านการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์เป็นอย่างมาก เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม จึงได้มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ “WU Pharmacy Forum 2018: Practical Guides for Community Pharmacists” ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2561 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ที่ทันสมัยใหม่ ส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนตามภารกิจหลักของสำนักวิชาฯ และมหาวิทยาลัยฯ และส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสภาเภสัชกรรมในการพัฒนาเภสัชกร โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ให้ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่นในฐานะสถาบันการศึกษาในภาคใต้
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรของสำนักวิชาฯ และเภสัชกรภาคใต้ รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจ
2. เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามภารกิจหลักของสำนักวิชาฯ และมหาวิทยาลัยฯ
3. เพิ่มบทบาทของสถาบันหลักการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คำสำคัญ