การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการโดยกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังประจำปี 2561 TPAC 2018: Essential Elements of Respiratory Care for Pharmacists
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการโดยกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังประจำปี 2561 TPAC 2018: Essential Elements of Respiratory Care for Pharmacists
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-012-12-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องสุโขทัย-รัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 17 -18 ธันวาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคหืด (Asthma) และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease เรียกย่อๆว่า COPD) เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศต่างๆ ทั่วโลก และคาดว่าปัญหาจะมากขึ้นเนื่องจากจะมีประชากรสูงอายุมากขึ้น มีการกำหนดแนวทางการรักษาโดย National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI) ของสหรัฐอเมริการ่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) พัฒนา Global Initiative for Asthma (GINA) Guideline สำหรับโรคหืด และ GOLD guideline สำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ทีมสหวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังจึงควรเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัย โดยเฉพาะเภสัชกร ซึ่งเป็นบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยทำให้การรักษาโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ด้วยการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมที่มีคุณภาพ ให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วยว่าจะได้รับยาที่ปลอดภัยและเหมาะสม มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational use of drug) ควรมีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในเชิงลึกและมีความเข้าใจในกระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเรียนรู้โรคที่เกี่ยวข้องในทางเดินหายใจอื่นๆ เช่นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเพื่อดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วน และต้องมีพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพของงานบริบาลเภสัชกรรมและการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การวิจัยเพื่อการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ดังนั้น ในปีพ.ศ. 2561 นี้ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) โดยกลุ่มเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีการอบรมทางวิชาการเรื่อง Essential Elements of Respiratory Care for Pharmacists ขึ้น เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคในระบบทางเดินหายใจที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการทบทวนบทบาทสถานการณ์ของโรค ความก้าวหน้าของการรักษา และบทบาทของเภสัชกรในการบริบาลผู้ป่วยโรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคในระบบทางเดินหายใจ
2. เพื่อทบทวนความรู้ที่จำเป็นในการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง Allergic rhinitis ในผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และทบทวนทักษะตลอดจนเพิ่มเติมความรู้ในการใช้ยาสูดและอุปกรณ์การสูด พ่นยาแบบใหม่ รวมถึงความรู้และทักษะในการเลิกบุหรี่ซึ่งมีผลต่อโรคทางเดินหายใจ
3. เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมความรู้ในการดูแลผู้ป่วยในระบบทางเดินหายใจในเชิงระบบในโรคหรืออาการที่เกี่ยวข้อง เช่นการติดเชื้อทางเดินหายใจที่ก่อให้เกิดภาวะกำเริบ
4. พัฒนาแนวคิดในเชิงพัฒนาคุณภาพในการบริบาลทางเภสัชกรรมของผู้ป่วยในโรคระบบทางเดินหายใจ และการจัดการความรู้นำไปสู่การพัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนางานต่อไป
คำสำคัญ