การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการร้านยา ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง Knowledge Update in Community Pharmacy
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการร้านยา ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง Knowledge Update in Community Pharmacy
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-039-10-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 04 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการประชุม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาเอ็กซ์ต้าพลัส และเภสัชกรที่สนใจจํานวน 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการของร้านยาจัดขึ้นเพื่อให้เภสัชกรชุมชนได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยทางวิชาการเภสัชกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยในชุมชนที่มารับบริการที่ร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการทบทวนความรู้ และทราบข้อมูลที่ทันสมัยในเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค ความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด การออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและกลุ่มยาคุมกำเนิดในปัจจุบัน รวมถึงโรคกระเพาะอาหารแปรปรวน (Functional dyspepsia) โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในเรื่องของโภชนาการเพื่อการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดในปัจจุบัน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารแปรปรวน (Functional dyspepsia) ที่พบในร้านยา แนวทางการซักประวัติ การจ่ายยาและคำแนะนำแก่ผู้ที่มารับบริการ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถติดต่อสอบถามที่ ภญ. ชุติวรรณ ศรีศักดิ์หิรัญ เบอร์โทรศัพท์ 02-071-2885 หรือ 091-004-8144 E-mail: Chutiwansri@cpall.co.th