การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 เรื่อง การใช้ยาในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร และการเลือกใช้ยาสมุนไพรในร้านยา
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 เรื่อง การใช้ยาในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร และการเลือกใช้ยาสมุนไพรในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-038-10-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องอบรม 124 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12 กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 04 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการประชุม บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรของประจำสาขาของบริษัท ซูรูฮะ จำกัด และเภสัชกรที่ให้ความสนใจในกิจกรรม รวมประมาณ 40 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาในสตรีมีครรภ์ และให้นมบุตรเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความแตกต่างและข้อควรคำนึงถึงหลายด้าน ทั้งความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์, การดูดซึมของยา, การกระจายยา, metabolism และการขับถ่ายยาออกจากร่างกาย การเรียนรู้ในวันนี้จะกล่าวรวมไปถึงกลุ่มโรคที่พบได้บ่อย และยาที่ร้านยาสามารถแนะนำด้วย
ในหัวข้อสมุนไพรและยาแผนโบราณในร้าน จะเน้นถึงสรรพคุณ และข้อควรระวัง โดยหัวข้อนี้จะเกี่ยวเนื่องไปกับหัวข้อของสตรีมีครรภ์ และให้นมบุตรด้วยเช่นกัน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสัญญาณของการตั้งครรภ์, การผ่านของยาไปยังทารก , กลุ่มโรคของสตรีมีครรภ์ เช่น ความผิดปกติทางระบบทางเดินอาหารและลำไส้, การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์, โรคหวัด เป็นต้น
- เพื่อให้เภสัชกรได้ทราบถึงกลุ่มยาที่มีความเสี่ยง หรือมีโอกาสผ่านจากแม่ ไปยังทารก พร้อมหลักการการเลือกใช้ยา
- เพื่อทบทวนความรู้ของยาแผนโบราณ และยาสมุนไพรในร้าน นอกเหนือไปยาจากแผนปัจจุบัน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
โปรดติดต่อ เภสัชกรหญิงนฤมล อังคเศกวิไล แผนกพัฒนาและฝึกอบรมเภสัชกร โทร. 081-883-2256 E-mail: narumol@tsuruha.co.th