การประชุมวิชาการ
ฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2561
ชื่อการประชุม ฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-023-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
วันที่จัดการประชุม 14 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันผู้ป่วยโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จนเป็นปัญหาใหญ่ทางด้านสาธารณสุขของประเทศ เนื่องจากพันธุกรรม ภายในประกอบกับปัจจัยการรับประทานอาหาร และสภาพแวดล้อมภายนอกรวมถึงพฤติกรรมการดําเนินชีวิต ผลกระทบของโรคและ การรักษาพยาบาลที่มีต่อผู้ป่วยและครอบครัวมีมากมาย เริ่มตั้งแต่ทราบผลการวินิจฉัย เกิดความเครียด กลัวการรักษาต่อเนื่องที่จะ ตามมา สภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตใจไม่คงที่ มีผลต่อหน้าที่การทํางานและคอบครัว บุคลาการทางการแพทย์เป็นบุคคล สําคัญที่มีบทบาทในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวที่สุด และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ครอบครัวสามารถดูแลได้และเกิดผลกระทบต่อกันน้อยที่สุด
ปัจจุบันมีแนวทางการรักษาที่ทันสมัยมากมายการเข้าใจในแนวทางการรักษา การป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษาจะช่วย ให้การดูแลผู้ป่วยมีความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงนํามาสู่การจัดโครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2561 เพื่ออบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์รวมจะทําให้บุคลากรมีความรู้ความชํานาญใน
การดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการป้องกันและการค้นหาโรคมะเร็ง ในระยะแรกได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้แบบองค์รวมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
2. เพื่อทบทวนความรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วย และการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
คำสำคัญ
มะเร็ง