การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเพื่อเสริมศักยภาพอาจารย์ประจำแหล่งฝึก ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเพื่อเสริมศักยภาพอาจารย์ประจำแหล่งฝึก ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-006-09-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม โรงพยาบาลน่าน
วันที่จัดการประชุม 02 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายรวม 30 คน ประกอบด้วย เภสัชกรสังกัดโรงพยาบาล จำนวน 20 คน เภสัชกรทั่วไป จำนวน 10 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความรู้ทางด้านเภสัชบำบัดประยุกต์และการอ่านงานวิจัยมีความก้าวหน้าไปอย่างมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรทางการแพทย์ ต้องมีการเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการเพื่อทบทวนพื้นฐานความรู้และเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเภสัชกรในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทบทวนองค์ความรู้ เพิ่มพูนความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย
2. เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมีแนวทางการอ่านงานวิจัยและประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
Ambulatory care, heart failure, stroke, hypertension, economic outcome evaluation, COPD
วิธีสมัครการประชุม
โทร. 054-466666 ต่อ 3188 งานแหล่งฝึกคณะเภสัชศาสตร์