การประชุมวิชาการ
การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านขายยา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่อการประชุม การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านขายยา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-011-09-2561
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 30 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกร จังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ