การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผลยุค 4.0
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผลยุค 4.0
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-044-11-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีฯ ชั้น 15โรงพยาบาลศิริราช
วันที่จัดการประชุม 05 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สัปดาห์เภสัชกรรมเป็นกิจกรรมของฝ่ายเภสัชกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีพุทธศักราช 2561 กิจกรรมที่จัดขึ้นจะแสดงถึงบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในโรงพยาบาล รวมถึงมีการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและสมุนไพรอย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงบุคลากรภายในโรงพยาบาลตระหนักถึงการใช้ยาและสมุนไพรอย่างถูกต้องเพื่อทำให้ผู้ใช้ยาและสมุนไพรมีความปลอดภัยมากขึ้น การจัดกิจกรรมมุ่งให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ซึ่งทางฝ่ายเภสัชกรรมจะจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประชุมวิชาการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการใช้ยาสำหรับประชาชน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บุคลากรรวมถึงประชาชนภายนอกโรงพยาบาล เข้าใจ และรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรม
2.เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านยาให้แก่ประชาชนภายนอกรวมถึงบุคลากรภายในโรงพยาบาล โดยเน้นย้ำเรื่องการใช้ยาอย่างเหมาะสม ทั้งยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน
3.เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำเรื่องยาสามารถปรึกษากับเภสัชกรได้
4.เพื่อให้บุคลากรโดยเฉพาะเภสัชกรใหม่ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวมเป็นการสร้างความสามัคคี และฝึกการทำงานเป็นทีม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย