การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 5/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : Probiotic a New Role of Treatment from Balancing Ecosystem
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 5/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : Probiotic a New Role of Treatment from Balancing Ecosystem
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-037-10-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 07 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการประชุม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 80 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการใช้ Probiotic มีการใช้อย่างแพร่หลายและใช้ในข้อบ่งใช้ใหม่ๆมากขึ้น นอกจากจะใช้ Probiotic ในการรักษาท้องเสียและช่วยการฟื้นฟูสมดุลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารแล้ว ยังพบว่าสามารถใช้ในการฟื้นฟู Vaginal Ecosystem ได้อีกด้วย อีกทั้งประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสตรีที่อยู่ในช่วงอายุประมาณ 45 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงวัยสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิดใจ และอารมณ์ ที่มีผลจาการลดลงของฮอร์โมนเพศ จึงทำให้มีปัญหาสุขภาพที่แตกต่างจากวัยอื่น ซึ่งในปัจจุบันแนวทางการรักษาโดยทั่วไป มักให้ฮอร์โมนทดแทน มีทั้งแบบออกฤทธิ์เฉพาะที่ และออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย ซึ่งมีข้อดี ข้อเสีย และเหมาะสำหรับรักษากลุ่มอาการที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้เภสัชกรชุมชมยังขาดความรู้ความใจอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยข้อมูลวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาและแนวทางการรักษาโดยการใช้ Probiotic รวมถึงการให้คำแนะนำกับคนไข้ในการดูแล และปฏิบัติตัว เพื่อรับมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการวินิจฉัยสภาวะช่องคลอดฝ่อลีบ อักเสบ ในผู้หญิงวัยทอง และโรคที่เกี่ยวเนื่องกับสภาวะที่ช่องคลอดขาดสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์
• เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง สภาวะสมดุลในช่องคลอดของผู้หญิงในแต่ละวัย และการนำ Probiotic มาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับช่องคลอด
• เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร และการนำ Probioticมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคท้องเสียได้อย่างเหมาะสม
• เพื่อให้เภสัชกรนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในร้านยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถขอรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ที่ 1. ภญ.วิจิตรา เดชฉ่ำ โทร 02-301-5672, e-mail Vijitra.d@dksh.com 2. ภญ.นัชลิดา รัตนสนธิ โทร 02-3015472, e-mail natchalida.r@dksh.com * ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน : ไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2561และค่าลงทะเบียน 1,500 บาท เมื่อลงทะเบียนหลังวันที่ 30 กันยายน 2561