การประชุมวิชาการ
การสัมมนาเภสัชกรจังหวัดระยอง ปี 2561
ชื่อการประชุม การสัมมนาเภสัชกรจังหวัดระยอง ปี 2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-010-09-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมคลาสสิกคามีโอ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
วันที่จัดการประชุม 23 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรระยอง
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในจังหวัดระยอง 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จังหวัดระยอง ปัจจุบันมีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมากกว่า 400 คน โดยอยู่ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ เภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรรมโรงพยาบาล เภสัชการตลาดและเภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาของสมาชิกเภสัชกรในจังหวัดให้มีความรู้และความสามารถในการประกอบวิชาชีพที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพ อันจะเป็ฯหลักประกันและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการวิชาชีพต่อเภสัชกรรม ชมรมเภสัชกรระยองจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาข้างต้นเสมอมา
ชมรมเภสัชกรระยอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เล็งเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีทางด้านวิชาการและกฏหมาย มีความสำคัญจำเป็นควบคู่กันไป โดยที่ผ่านมามีกระแสสุขภาพและกฏหมายที่มีผลกระทบในวงกว้าง ได้แก่ การบริโภควิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามและ(ร่าง) พระราชบัญญัติ พ.ศ.......
ในการนี้ ชมรมเภสัชกรระยองจึงได้กำหนดให้มีการสัมมนาเภสัชกรจังหวัดระยอง ปี2561 ขึ้น
วัตถุประสงค์
1.ให้เภสัชกรได้เพิ่มเติมองค์ความรู้ทางวิชาการเภสัชกรรมอย่างต่อเนื่อง
2.ให้เภสัชกรรับทราบถึงความคืบหน้าและทิศทางของ(ร่าง) พระราชบัญญัติ พ.ศ. ........
3.พัฒนาเครือข่ายวิชาชีพในทิศทางที่เหมาะสม เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ
คำสำคัญ