การประชุมวิชาการ
โครงการการประชุมวิชาการ เรื่อง“เภสัชกรชุมชนกับองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร”
ชื่อการประชุม โครงการการประชุมวิชาการ เรื่อง“เภสัชกรชุมชนกับองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-037-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 26 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรผู้สนใจ อาจารย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจหลักในการบริการวิชาการแก่ชุมชน มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา วิจัยและเผยเเพร่ความรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่มีการใช้ในภาคเหนือ
และศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน (ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มช.) เพื่อให้บริการด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน
รวมถึงเป็นสถานที่เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และภายในศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มีการจัดพื้นที่เปิดร้านยาสมุนไพร “หอมไกล” จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร “Herbal & Holistic Medicine Outlet”
เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการที่ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมและปลอดภัยแก่ประชาชน
ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ และหน่วยบริการวิชาการ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญการใช้สมุนไพรทดแทนการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน ซึ่งเภสัชกรชุมชนต้องเป็นด่านแรกที่สำคัญในการให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการเรื่องการเลือกใช้สมุนไพร เภสัชกรต้องใช้องค์ความรู้ทางเภสัชกรรมหลายด้านมาบูรณาการใช้กับงานสมุนไพร ทั้งทางด้านการผลิต
การคัดเลือก การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ องค์ความรู้ด้านการแพทย์ไทย หลักฐานเชิงประจักษ์ของสมุนไพรในทางการแพทย์ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เหมาะสมแก่ผู้รับบริการแต่ละราย ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้จัดประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ขึ้น เพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ อาจารย์ อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เภสัชกร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ อีกทั้งยังส่งเสริม เผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเภสัชกรรมกับสมุนไพรให้กับเภสัชกรผู้มีหน้าที่ในการดูแลการใช้ยา ได้มีองค์ความรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ และบูรณาการใช้งานสมุนไพรกับงานเภสัชกรรมได้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ การประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ และบูรณาการใช้งานสมุนไพรกับงานเภสัชกรรมได้
คำสำคัญ
เภสัชกรชุมชนกับองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัครฯ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ผู้ใช้งานสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์ได้ที่ http://Pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. การสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่ไม่มีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ หรือไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกบัณฑิตศึกษา ให้ใส่ “999999” หมายเหตุ: ระบบจะส่งรหัสผ่านไปยังที่ E-mail ที่กรอกไว้ และกรุณาตรวจสอบที่เมล์ขยะ/JunkMail 3 Login เข้าสู่ระบบสมาชิก โดยใช้ Email ที่ท่านสมัคร และรหัสผ่านที่ได้จาก Email 4. ระบบสมาชิก ท่านสามารถใช้งานในส่วนของ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ 5. สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ท่านสนใจ ให้ผู้สมัครคลิ๊กที่ปุ่ม “สมัคร” - หลังจากนั้น จะหน้าจอแสดงให้กรอกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน และเลือกสถานะที่สมัคร - เมื่อสมัครเรียบร้อยระบบจะแจ้งรายการที่ท่านได้สมัคร 6. การชำระเงิน ท่านสามารถแจ้งชำระเงินที่ปุ่ม “แจ้งชำระเงิน” - จะปรากฏหน้าจอให้อัพโหลดเอกสารการชำระเงิน - หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ของท่าน และรอการตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง - หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าเช็คสถานะของท่านได้ในระบบ - หากเจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าการสมัครสมบูรณ์