การประชุมวิชาการ
การอบรม เรื่อง \"Introductory Course for Regulatory Affair\"
ชื่อการประชุม การอบรม เรื่อง \"Introductory Course for Regulatory Affair\"
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-004-09-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภสท) ซ.สุขุมวิท 38 ถ.สุขุมวิท
วันที่จัดการประชุม 14 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ที่สมัครเป็นสมาชิกในปี 2559-2561 และมีอายุการทำงานไม่เกิน 3 ปี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิก RA รุ่นใหม่ ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกสมาคมในปี 2559-2561 และมีอายุการทำงานไม่เกิน 3 ปี ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ career path ภาพรวมของวิชาชีพ รวมถึงหลักการ Good Registration Management เพื่อสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ RA ของสมาชิก สมาคมฯจึงได้จัดอบรมเรื่อง Introductory Course for Regulatory Affairs ประจำปี 2561 โดยเปิดโอกาสเฉพาะสมาชิกรุ่นใหม่ตามเกณฑ์ข้างต้นสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรม
วัตถุประสงค์
เมื่อสำเร็จการอบรม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

1) บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบงานเภสัชกรรมด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2) ภาพรวมของงานเภสัชกรรมด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อตั้งเป้าหมายความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
3) หลักการบริหารจัดการงานด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์(Good Registration Management)
คำสำคัญ
Introductory Course, Regulatory Affair
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.rapatregistration.com ได้ เมื่อมีเปิดลงทะเบียนบนหน้าเว็บ (เร็วๆนี้)