การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรและผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรและผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-007-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องบรรยาย 201B ชั้น 2 อาคาร 30 ปี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ และ โรงงาน Sun Herb Thai Chinese Manufacturing มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่จัดการประชุม 14 -18 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตยาจากสมุนไพร ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 47 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกร มีบทบาทและหน้าที่สำคัญ ในการผลิต วิจัยและพัฒนายาสมุนไพร โดยต่อยอดจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถแก้ปัญหาสุขภาพของโลก การผลิตและการควบคุมคุณภาพ ยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน การเตรียมวัตถุดิบ pre and post marketing surveillance และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ในการผลิต และควบคุมคุณภาพ รวมถึงองค์ความรู้ของการแพทย์แผนไทย และโครงสร้างตำรับยาแผนไทย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพรในโรงพยาบาล ตามแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรและผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตยาสมุนไพร เพื่อสร้างมูลค่าการตลาดของวัตถุดิบสมุนไพรและยาสมุนไพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ จึงเห็นควรดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เภสัชกรและผู้ปฏิบัติงานได้เพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ด้านเภสัชกรรมสมุนไพรอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการผลิตยาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
การผลิตยาจากสมุนไพร การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข